Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cr)

die zon re dalen, en, daar de vrees reedsbykands geweken was, vermeefterde eensklaps bange bezorgdheid aller harten. De gezworen Vyanden van onzen voorfpoed, door bunnen gouddorst geprikkeld, en altoos op roof verhit, hadden der Bataven ondergang reeds lang befloten. Thands fcheen hun alles meer dan immer gunftig om in dit boos ontwerp, geheel naar hunnen wenfeh tcflagen. Hcttrotfch Brittanjehadop zyne beurt den luiiler onzer Vaderen naar ziih getrokken, en Zeen by Zeen waren met zyne Kielen bedekt. Van dezelve maakte het ene ontzachlyke toerusting tegen zynen ouden, maar nu geheel verzwakten mededinger gereed. Om in enen tocht te delen, die de vruchtbaarfte overwinning te beloven fcheen, werden zyne uitgelezendfte Benden opgeroepen, en om de Verwoefting, die men wilde, zekerer te voltooien, werden nog daar en bove de Barbaren van het Noorden tot hulpbenden gevraagd. Wy hebben ze gezien, Toehorers! voor wier geheel dicrlyk aanzyn de menfehheid terug gebeeft. Wy hebben ze gezien met de merktekenen derSlaverny, door den woeften Heerfcher, wiens dwangjuk zy torfchen, en die hun in hunne verlaging zyne boeien nog kusfehen doet, op hunne voorhoofden gedrukt. Het beulenrot dier ontzinden was de fterkte onzer Vyanden. List en Verraad uit onze ftaatkundige verdeeldheden gettokken, was hun verA 3 nte»

Sluiten