Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 ( 37 )• ~

zijn gewoone titul, D oor logt igste Vorst en Heer! maar zou hij niet welligt, ook boven dien, voor Neörlands Verlosser, voor den Handhaver v a n d e n w a a r e n Godsdienst enz.zijn uitgeroepen enz. maar nu, wie onzer die dan eenig belang ftelt in het wezen van den Godsdienst, wie zal dan hier zijne volkomene verpligtihg tot dankbaarheid jegens het hoogfte Wezen eenigszinsin twijffel kunnen trekken? Integendeel , — hadden wij, in onze betrekking van Christenen, aan de onlangs opgerechte Gedenkzuil een vierde , of liever een eerfte Schild mogen ophangen, gewisfelijk de Godsdienst zou in eene hoogstftaatige houding , met het oog naar de wolken , met de rechter'hand het fummier der Zedenwet, in een opengeflagen boek, vertoonende, en met de .flinker op eenen vierkanten hoekfteen leunende , en voorts met de rechter voet op den nek van Gewetensdwang en Bijgeloof, daar op zijn afgebeeld geworden; — terwijl wij de Waarheid onder hetzelve zouden hebben laaten fchrijven : het Opperwezen hééft tegen Oranje zijne eers gehandhaafd. — Voor het overige had ook dit Schild kunnen gedekt zijn met eene fneeuwwitte Veldbanier, in eene van welker plooien had kunnen geleezen worden : Gij heet gewonnen G allileër ! (*).

Dan,

{*) Tii hoe v^rre deeze wanlioopende taal van dei! Romcinfclien Keizer J.uliaan, de afvallige bijgenaamd, ep een aantal onzer voqiige, laatdunkend fuorkenie, maar cp het onverC '3 waStst,

Sluiten