Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C sa )

in te ftellen, daar zij zelve bij zeker Plan van' Wetten, dat zij aan de refpe&ive Wijkvergaderingen ter deliberatie heeft gefuppediteerd, voorgefteld heeft, na genoeg in de volgende bewoordingen, dat vermits de vijanden der Wijkvergaderingen , in de eene plaats ook tot een voorwendzel kunnen neemen, om dezelve niet als de Volkftem van Amfterdam te'erkennen, de uitfluiting der Jooden, en in de andereplaats, dat het te gevaarlijk (volgens hun) zoude zijn, om het geheele gros der Jooden, waar onder veele kwalijkgezinden zijn, in de Wijkvergaderingen te incorporeeren, of het-niet goed zoude zijn, bm de Jooden Corporatiên of Sociëteiten op 'zich zeiven te laaten''oprichten, die dan Gedeputeerdens ter Centraale Vergadering zouden kunnen zenden, om de Joodfche Natie te reprcefenteeren, en der zeiver belangens te behartigen.

Men zegt verder ; dat» -wij niet onduidelijk zouden hebben te kennen gegeven, dat wij voor

het geheele gros der joodsche natie zouden willen opkomen.

Burgers! wanneer men deze asfertie, naar waarheid, hadde opgegeven, wierden wij waarlijk van alle waare Republikeinen geroemt, in de plaats van gelaakt te kunnen wordemmaar wij hebben nooit of ter eeniger tijd getracht hebros der

Joo-

Sluiten