is toegevoegd aan uw favorieten.

Godsdienstige en wijsgeerige beschouwing der jongste staats-omwentelingen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 BESCHOUWING

de oogmerken der hoofdbewerkers dier gebeurtenisfen zijn, of.weezen mogen , zij zullen de bereiking zijner bedoelingen niet verhinderen ; dewijl die daar van niet afhanklijk, noch daar aan ondcrgefchikt zijn. Gods ontwerp en weldaadige oogmerken zullen door geen geweld, noch door listige aanllagen van eigenbaat en heerschzugt, kunnen verijdeld worden.

Is, derhalven , de Godsdienftige Verlichting en zedelijke verbetering der Menfchen op verre na het oogmerk niet geweest van hun, wier werkzaamheden zo veel tot deeze Staatkundige Omwentelingen , en tot het verfpreiden dier Staat-en Regeerkundige Beginzelen, hebben toegebragt; worden die Beginzelen door kwalijkgezinden tegengewerkt, en in hunne ftrekking ten goede voor het Menschdom , en ter bevordering van waarheid, rechtvaardigheid en deugd, belemmerd : dit alles, hoe zeer het ook fomtijds eene wezentlijke, of eene fchijnbaare , vertraaging veröopzaake, zal nogthans de uitbreiding van het Koninkrijk van ciiristus, ter verlichting , verbetering en gelukkigmaaking der Menfchen en Volken, niet verhinderen, maar, ten fpijt van eigenbaat en heerschzugt, en van de voorftanders des bijgeloofs, zal dit ontwerp tot ftand gebragt, en het groote doel, door god beoogd, bevorderd en voltooid worden.

Doch in hoe verre elke Natie, in die algemeene verbetering en "gelukkigmaaking der Menfchen en Volken, voor zig zelve zal deel hebben,

hangt