Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ir)

Van dankbaarheid aan het Albeftuurend Opperwezwi, — ö jaa! — ook dit erkend het Bataaffche Volk opentlyk; —■ ook hier toe yyekt het Uitvoerend Bewind het zelve op, in deszelfs oproeping tot dit Feest! — ook aan dezen plicht is zoo even in alle gedeeltens onzes Vaderlands op eenen ftatige wyze voldaan, en hier door heeft het Bataaffche Volk getoond wet ontaart te zyn van hunne brave en dappere Voorvaderen,!die derzelver Volks-feesten altoos met deze vereering begonnen, en uit deze erkentenis nieuwen aandrang tot Vaderlandfche deugden afleiden. —

Vertegenwoordig U op nieuw het ftatelyke het plechtige van dezen dag, — van dit oogenblik! — van dit oogenblik, — waar in de geheele Gewapende Magt onzer Republiek, — waar in alle onze broederlyke Hulp-troupen, «— waar in het eerwaardig Lichaam onzer Gewapende Burgermagt, — alle te iamen, op alle plaatfen onzes Vaderlands, met de Wapens in de hand, met de palmtakken der Overwinning op hunne hoofden, gefchaard flaan, ten einde wegens het geheele Volk te ontvangen de roem hunner dapperheid, en de hartelykfte dankbaarheid voor, derzelver dienften aan het Vaderland bewezen! —

De taak om dit gevoelen van erkentenis, dezen billyken roem over ds bewezene trouw ea bravoure, — zoo wel der Bataaffche als der Franfche Militairen, en ook wel byzonderder Gewapende Burgermagt, voor zoo verre zy mede tot afweering van den Vyand zyn uitA 4 gQï

Sluiten