Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

gefchaft, en dezelve alzoo in allodiule Regten zouden worden geconverteerd.

Twee Objecten zyn 'er oudertusfchen , waar omtrent het in den eerden opilag cenigzins be* denkelyk zoude kunnen voorkomen , of da mortificatie van het Léenftelfel (al wicrd dezelve voor het overige ingevoerd) daar omtrent voor als nog wel in werking zoude behooren gebragt worden , namelyk de Tienden en de Tleerlykheeden.

Men dient namelyk ten deezen opzigte in het oog te houden, dat de affchaffing der Leenrotrigheid, en de converfie van de Leenroerige Goederen in Allodiaal, niet anders gefchied dan tegeneen fchavergoeding en geforceerden afkoop» te~ prxsteeren door die geenen welke de Leenroerige Goederen of Regten thans bezitten ; van welke fchavergoeding wy by ons derde en vierde poinct zullen moeten handelen.

En wanneer men dan daar by in acht neemt, dat' bereids by Decreet van Uwe Vergadering van den 31 July laatstleden aan eene Commisfie, ingevolge eene vorige Publicatie daar toe geordonneerd, is gedemandeerd het onderzoek, of het billyk, regtvaardig, en raadzaam zoude zyn, de fiendens af te fchaffen; en zoo ja, pf de Tiendbefiers behooren fchadeloos gefield te worden , -— dat dit onderzoek door Ulieden is gevorderd, ten einde in ftaat te zyn, om aan de aanftaande Nationale Vergadering een Plan te kunnen fuppediteeren , van de wyze , op welke dezelve Coromisfie zoude vermeenen dat voor het vervolg, ten opzigt van het Tieudr regt, zoude behooren te wordeH gehandeld; — En dat her dierhalven, op dit oogenblik, nog

tefl

Sluiten