Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vu

baar Nageflacht geroemd Worden , als waardig in der Bataven land te woonen, als moedig, om op deszelfs verdediging den

hoogden prijs te ftellen.. En wie is 'er, die nictwegge-

fleept door onberedeneerde drift, maar die zich redelijke beginzelen voor zijn gedrag voptfcbjijfc, die één oogenblik aarfelen zal, om zijne keuze te hepaalen, tusfchen Vrijheid en Slavernij

Of zoude gij, tot nog toe, bij alle Natiën bekend, als een Volk jaloeis op xijne onaf bangelijkheid, nadenkend omtrent zijne Rechten en belangen, het denkbeeld verdragen kunnen, zoud gij het verfchiet met een garusten blik kunnen te gemoet zien, dat geweld en o verheerfching, door vreemde Krijgsmagt oaderfteund, op den Vaderlandfchen grond , immer weder de Wet kwam ftellen; dat alles, wat na een vierjaarigëftrijd, tusfchen zo veelc verfchillende bedoelingen is daargefteld, het onderstboven wierd gekeerd; en dac de Vocrftanders uwer wezenlijke belangen, de belanglooze Handhavers der groote beginzelen uwer Staatsreegeling, toe loon hunner onvermoeide pogingen, den dood of de vervolging vonden.

Neen, Bataven ! die den kleinen doch beroemden plek gronds van Europa bewoond., gij zult, even als de eerfte Grondvesters der Vrijheid, en nog, door huu voorbeeld aangevuurd, uwe verplichting als Burgers van een vrij Gemeenebest kennen, hun loflijk voeifpoor volgen, u in den Wapenhandel oeffenen, om in feit te zijn binnenIandfche beroerten en verguizing der Republiekeinfche Grondregelen tegen te gaan; en om, waaneer het Grondgebied dër Maatfchappij vijandelijk rnogt worden aangersnd , wanneer de nood des Vaderlands u roept, aan alle uwe vijanden te kunnen bewijzen, dat 'er geen hardnekkiger Verdedigers gevonden worderKdan Bataven ! die hunne Vrijheid kennen en waardeeren; —i dan, wanneer het vredelievend Bataaffche Volk onrechtvaardig aangevallen wierd, zult gij gedugt zijn, en overtuigd, dat pligt, en ftrenge pligc alleen gebieden, en dat, waar deeze Ipreekt, noch gevaar noch dood, voor den oprechten beminnaar zijns Vaderlands en der Vrijheid, ramp. Ipoediger zijn kan, dan hem zijn eigen geweten zou maken: indien hij, m befiisfende ogenblikken, lafhartig en kleinmoedig de Vrijheid overleven rnogt.

Dit

Sluiten