Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *2 )

ter beflisfing van de Raden van Adminiftratie en Discipline , en omtrent aanftelhngen boven den rang van Capitein, aan het Uitvoerend Bewind, up het bericht en conüderatien van den Agent van Oorlog,

Die zich aan deze bcjlisf-nge met onderwerpt, zal genicht worden als een tnwoonder , die de IVet veracht , zich aan de plichten der Maatjc/iappij onttrekt, en het Vaderland een kwaad hart toedraagt: en daardoor vallen in de termen der poenale Wet, voor idie geenen, welke hunnen Dienst aan het Vaderland weigeren , gefitttuëerd.

ü6. Officieren, of Onder-Oiiiceren, tot Leden van eenig Plaatfelijk, Departementaal, Nationaal Bejfoiur, Rechterlik Collegie, of anderen Post, welke van den Plaatfelijken Dienst verfchoond, 'verkoozen wordende, zullen, wanneer zij hunnen ti'd in zodanig Belhiu, hebben uitgediend, -in geen minder rang, (om hunnen zevenjarigen Dienst ouder de Wapenen te vervullen) worden aangefteld, maar zo lang van den Dienst z jn ontfiagen, tot dat zij in den rang, dien zij hebben bekleed bij de Gewapende Burgermacht van haare woonplaats kunnen invallen, of boven dien rang worden verkoozen.

27, De Raden van Adminiftratie en Discipline, zullen dadelijk na de verkiezing van Capiteinen en m.ndere Officieren, exacte Naamlijsten van degekoozene doen formeeren, waarbij de Doop of Voornamen duidelijk moeten worden uitgedrukt, en dezelve aan den Cuionel, die in het Departement de directie heeft, doen geworden, met de Verbaalen b j het formeeren der Nominatie, en gedaane keuzen, door de oudfte prefent geweest zijnde Officier opgemaakt, en aan hun geiuppediteerdzullende gemelde Raden, de gedane keuze conform het Reglement bevonden hebbende, deze Stukken bovendien aan den Agent van Oorlog inzenden, ten einde de Brevetten of Aétens van aanftelling aan het Uitvoerend Bewind voortedragen, en vervolgens te duen expediëe-

ren,

Sluiten