is toegevoegd aan uw favorieten.

De weerlicht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangeboden te houden, zoo als uit art. 16 blijkt. In art. 18 wordt gezegd, dat in cas van contradictie 't Reglement van 1795 zal gelden: welk Reglement opgehoopt is, met Aristocratifche en Fcederaiistifche Hellingen ; dat op éénen avond is in de waereld gekomen, en van de ruim duizend ftemgerechtigde Burgers door honderd-en-tachtig is goedgekeurd. — Litt. B. zal U 't edelmoedig aanbod onzer Municipaliteit doen zien, om hunne posten gaerne te willen nederleggen, bijaldien de goede zaak maar behouden blijft, over welken edelmoedigen loorflag de Commislie uit de Nationale Vergadering, volgens rapport der Commislie uit de Municipaliteit, zeer voidaan was, waaruit de zaak feheen gevonden te zijn: temeer, daar de Commislie al dikwijls hadt gedeclareerd , dat zij met de hoofden der klagende Burgers niets te doen hadden , en zij aan dezelve, zoo ras van onzentwege een billijken voorllag was gedaan, zouden gelasten dezelve te acceptceren. — Litt. C. zal U het gevolg dier raadpleeging doen zien, en de utdrukkingen doen kenbaar maaken. waar van de hoofden der klagende Burgers zich bediend hebben; waarin vooral moét opgemerkt worden , 't verhandelde in de Wijkvergaderingen , daar wij niet weeten , in deze laatfte maanden iets anders van belang verricht te heb ben, dan *t verzenden van Adresfen aan dc Nationale Vergadering, ten opzichte der één en ondeelbaarheid van ons Vaderland; de vermen ging der fchulden; het nationaal ftemmen over het Plan van Conftitutie, en het tijdgeeven van vier weeken ter inziening van de bezwaaren over hetzelve. — De Misfivens geteekend 1) ei» 2j zullen ook nog al eenig licht geeven; waarvan ik tot rechtvaardiging der braave Campenaaren nog meer zal trachten bijtezetten, zoo ras tijd en gelegenheid mij daartoe zal gunstig zijn.

Den 18 deezer is het Volk in de Wijkvergaderingen de onderftaande ftukken voorgeleezen ; doch zij hebben eenpaarig gedeclareerd , de friftandhou ding hunner wetten met den aankleeva van dien, en dezelve met hun goed en bloed te zullen verdeedigen.

Met den eerften U nader fchrijvende, heb ik het genoegen mij na toewenfehing van heil en aanbod van broedetfehap te noemen,

Uw Medeburger N. N.

Campen, den 19 July 1797.

«VLAGEN A.

Project pointen van dc minnelijke overeenkomst tot nader Interpretatie en Ampliatie van het voorflel door de Commisfie uit, de Nationale Perga1 dering aan de Municipaliteit van

Campen, den 7 Ju'lij 1797.

Copia.

Dewijl het de Municipaliteit en het Comité van toezigt ter herten gaat, dat alle prsetexten waar door de onderhandelingen tot asfopiatie der twistende Burgeren, zouden kunnen worden afgebroken worden weggenomen, en dewijl de doleerende Burgers meden overtuigd zijn, dat het tot eene volkomene herileiling der eendracht binnen Campen alzints heilzaams, ja volftrekt te wenfehen is, dat de verfchil poincten in der minne door eene wederzijdfche toegevendheid werden getermineerd , zo komen zij onderling overeen , dat de verfchillen door de Commisfie uit de Nationale Vergadering zullen worden getermineerd op de volgende wijze:

1. De Leden van de Municipaliteit en van het Comité zullen onder protestatie van ongehoudenheid en zonder daar door in 't minfte de onwettigheid van hunne aanltelling te Avouëeren, alleen om den den weg van bemiddeling niet aftefnijden, afftand doen van hunne refpective bedieningen.

2. Zij zullen blijven fungeeren tot dat 'cr eene nieuwe keuze door het Volk ten overftaan der Commisfie op den voet als bij dezen zal worden gearrefteerd zal gefchied zijn.

3. Zij zullen allen bij die keuze wederom kunnen worden aangefteld.

4. Het getal zal op deu tegenswoordigen voet blijven.

5 De afgaande en niet weder ingekofen Le den zullen bij een volgende keuze even gelijk alle andere Burgers wederom verkiesbaar zijn.

6. De aanblijvende en de nieuw ingekozene zullen tot Petrie aanftaande in functie blijven, en alsdan in dïftinct volgens het lot, voor de helft los weczen, ten waare bij aanneming de Conflitutie anders daarin mogt wezen voorzien

7. De genotene cn verfchuldigde tractementen volgens het Reglement van 1796 zuilen kunnen behouden en gevordert worden.

8. Alle wettige aanftellingen van Stads Amptenaaren geduurende den questieufen tijd , dat is van Petrie 1796 tot dato dezes toe zul.en Hand houden.

<j. Allebrive Burgers zuilen zonder onderfeheid tot Stads dienst geemploijeeid en geen werkvolfc