Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.den waare -Volksvriend gelicht worden : deeze ' fnaakcn wilden onze brave Volksvriend A. Voogt ■uit het zaal ligccn, meteen ander, namentlijk eenen Sluyter, Reprefentant te Jutphaas, 'er op te plaatfen , (*)maar haar gevloekt oogmerk is mislukt! ja zelfs heeft de medewerking van den Pastoor Thomas van Eeekunr alhier zelfs op de harten- der iigtgelovigen niets gebaat! Den braaven Volksvriend ■.Voogt heeft weder getrtumpheerd, ten fpijt van die het benijd; en dus kunnen wij ons , ten twee. denmaale , met die heilzame keufa dier .braave en zich in alles gelijkblijvende, en door geen dreigementen of beloften laatende misleidene Kiezers , geluk wenfehen , gelijk ik bij deeze de ganifché Natie doe , met zulk eene ftandvaatige mededinger naar 't heil des Volks in onze Natio* nale Vergadering te zien optreeuen,

P. S. Agt Kiezers hebben S'v.yter geftemt, daar 'er mogelijk maar vier onder zijn die Siuyter kennc en niet eens weecen waar dat Jatphaas legt.

De eerfte Plaatsvervanger is , J. van Waterschoot , en de tweede B. Kool.

Schiedam 16 November 1797.

Het derde Jaar der Bat. Revolutie.

Heil en Broederfchap.

Uw beflendige Leezer

N. N.

(*) Wij meenen dat den Burger Sluiter , voor deeze tweede •Nationale Vergadering verkooren-zijnde, door d'ezelvc fub healu \s verklaard, cn uit dien hooide. de keuze is vernietigd — Of dit fub reatei, door liet vertrek van ÉeuraenvUle,, i^dic, volgens het jouraat des hommes Itbres, met den geheelen Staf dór Noord- Armée, is vernietigd; welke Armee Zal gecommandeerd ■worden, door den divitic- generaal lHia/ias) nu is opgeheven , is bij ons onbekend; veeleer woeien wij, dat den Burger 67;;;'tcr een zeer gczêleerd Patriot is, waarvan hij reeds Mijtten heeft gegeeven , toen hij feslie hadt, 'in het Provincia il Beduur van Utrecht, cn uit dien hoofde wel verdient in aanmerking te komen', doch geenzints te Schiedam , vermits den Burger Ary Voogd, even waardig, zoo niet waardiger is, uit hoofde bij «een èecïteli'k perfoon is, en'bij deeze tweede keuze, in zijn -puriotisme lterk zoude bclcdiU zijn', waaneer de Kiezers hem met OP nieuw als Reprefentant hadden verkooren. Op eene plaats, waar men gevaar'loopt den Aristocraat in het beduur re Men dringen , den Burger Sluiter verkooren wordende , zal ons zeer aangenaam zijn , nadien wij ons vast verzeekerd honden , thK het Bataaffche Vö'k in hem een term Reprefentaht zal heb-

ieii, die geenztnt, den vuig«n Aristocraat liet ftrijdperit zal overa.ue.i, maar iutegendccl hem hetzelve voet voorvoet betwit...i. —- En dcli ftaat van NedfcWand oppervlakkigbefchouweude, komt het ons voor, dat Kiezers zich verdienstefijk thaaken, met liet Bataaffche. Volk zoodanige VcttcgEtawo»rdigers te geeven', vooral wanneer hun zucht patriotisme en geenzints fanatisme is', welk laatltc veclrieht het geval te Schiedam is geweest, nadien een pastoor zich in het Ipcl heeft gemengd , en waarom wij dan die machinatie!'., in deezen , ook verachten , weike ten opzichte der jongfte keus tc Schiedam gepleegd zijn,

DE WEERLICHT.

Eene Maatfchappij, in welken alléén de heilige gelijkheid geleerd wordt , geenzints kunnende dulden, dat dezelven wordt gefchonden, noch despotifche fterkten , van vroegere eeuwen gehandhaafd , konde het niet misfen , of in dit ons vrij- en gelijk - verklaard Vaderland, moesten de verzoeken, of liever eisfehen, worden gecondemneeid , welke eenige duizenden zich voor de Kerken der Gereformeerden, bij de Nationale Vergadering, hebben veroorloofd ; waarom dan ook het volbende Adres van rondsomme is ter teekening gezonden, welke wij hoopen, (fchoon liever enger beperkt gewenscht hebbende) dat door ieder zal worden geteekend, ten einde geheel eene blaam van ons te verdrijven, als of wij niet door patriotisme} maar door fanatisme gedreeven worden:

V R r II E I D , GELTKIIEID.

Aan de Nationale Vergadering, reprefenteerende het Volk van -A éderland.

Gcevende te kennen, de ondergeteekenden, Stemgerechtigde Burgers van Nederland , woonende te

Dat z;j uit het Dagverhaal der handelingen uwer Vergadering, gedrukt bij van Schelle en Comp. in den Haag , gezien hebben, dat eerst 64 en naderhand nog 550 eensluidende Requesten, onderteekend door belijders van het Gereformeerde Kerkgenootfehap in deeze Republiek, bij UI. Vergadering zijn ingekomen , inhoudende een verzoek; ,, dat bij het aanftaande Ontwerp van Conftitutie „ aan de Kerkgenootschappen worden gelaten ,

immers niet zonder hunne toeftemming ontnomen

Sluiten