Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 235 )

„ men , het recht en het bezit van Gebouwen ,, Goederen, Fondfsn en I. komften, welke to „ dezelve behooren , of ten dieufte van dezelve „ zijn geaffecteerd, en dat die geene, dewelke „zich daarmede bezwaard mogten • oordeelen, „ -worden gerenvoijeerd tot don weg van Ju me"';

alsmede: , aat de Staat zal zorgen dat ade

Kerkelijke Leeraars behoorlijk worden betaald."

Dat zij Vertooners met verwondering hebben gezien, dat bij UI Decreet, dezelve Requesten zijn in handen gefteld van de Commislie van Conftitutie.

De ondergeteekenden kunnen niet ontveinzen, dat zij, hadden verwagt dat de Vertegenwoordigers des Bataaffchen Volks geen verzoek zouden aanneemen, hetwelk, onzes bedunkens, ftrijdig is met de grondbeginzelen der Revolutie, welke door het Bataaffche Volk te meermaalen zijn verklaard, en door de geweezen Hoog Mogenden t-ot een bafis voo-r de bljë'enteroepene Nationale Vergadering zijn gelegd geworden, namelijk :

dat door haar zoude worden ontworpen eene m wij^geerige Conftitutie, gegrond ep de onver„ vreemdbaare Rechten van den Mensch en „ Burger, in plaats van het oud vlottisch Staats„ gebouw." — Daar nu de bovenaangehaalde Requesten , naar de meening van de Ondergeteekenden , rechtnjreeks tegen deeze grondbeginzelen ftrijden , en uwe Vergadering heeft goedgevonden , op die Adresfen eene refolutie te neemen, welke, onzes bedunkens, den weg kan baanen tot \eele onaangenaamheden, cn allerwaarfchijnlijkst ten gevolge zat heb-en, tegcnovergefte.deverzoeken , en welligt reclames ; zoo vermeenden de Ondergeteekenden in deezen niet te mogen ftilzitten, maar het hunne te moeten aanwenden, om, ware het mogelijk alle die gevreesde onheilen voortekomen of afteweeren.

Het is hierom dat de Ondergeteekenden, als vrije Bataven , als Vrienden van orde, rust en veiligheid, rte vrijheid neemen UI. Burgers Reprefentanten 1 in bedenking te geeven , of niet door UI. Vergadering behoorde te worden gedecreteerd :

1. Dat, van nu af aan, bovengemelde en diergelijke Requesten , van welk Godsdienftig Gcnooifchap dezelve ook mogten homes, zullen

, worden gefeponeerd, op dat niet de vrugten onzer - Revolutie door Secten - twisten vernield," en \eèriands Inwooners worden blootgefteld aan do onderlinge haat cn partijfchappen , die, door d» vijanden des Vaderlands gekoesterd en aangekweekt wordende, uit het doen van zoodanige» verzoeken noodwendig moeten voordvloeijen.

2. Dat door UI., bij eene Proclamatie, het geheele Bataaffche Volk worde kenbaar gemaak, alle die fchadel^ke gevolgen, vreesfelijke teoneeleQ en onzalige twisten, tot welke diergelijke verzoeken aanleiding kunnen en moeten geeven • en tevens (trekkende ter ontwikkeling van die p'ronden, waarop , voornaamlijk met betrekking tot die zaaken, welke in de meergemelde Adresfen vervat zijn, eene wijze en goede Conftitutie voor het Vok van Nederland n. gebouwd ziin, .zal uit dezelve het wezenlijk e waarachtig heil van. Volk en Vaderland gebooren worden.

Ziet daar, Burgers Verteg .iwoordigers.! dat geen, hetwelk de Qndergetee^uden , ter kwij. ting van hunnen pligt, aan het al...meen verfc'.mldigt, vermeenen aan Ui, te mocen voordellen • niet twijffelende . of Gijl. zult op netzelve zoodanig beljuit neemen, als de belangen des Vaderlands, het behoud der Vrijheid, en de rechten des geheelen Bataaffchen Volks vorderen.

't Welk doende enz.

In bet ^omitksI des hommes libres, No. 157 leest men de twee volgende pasfages:

,, Het Provintlaal Comité van Holland, heeft „ een der ferm (len fpillen der Aristocratie, Brakst. „ tot haaren Preiident benoemd.

„ Men luistert elkander (in den Haag) in het ,, oor, dat dc commislie der Binnenlandfche C>r„ respondentie,. betrekkelijk de zaak van Breu„ keiman, een rapport heeft uitgebracht, als ver„ dacht te zijn, in betrekking te ftaan, met de „ Franfche Emigranten; en dat dei Reprefentant „ Bleker . chef der Aristocratifche partij, zich „ ernftig in deeze zaak begreepen vindt."

Sluiten