Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYBELSCHEN SÖREK-WYN; 2&0

dezelve zullen voorftellen als uitgèfneden en als gecastreerd, nademaal zy het zaad misfen, 't welk tot aankweeking van andere wynftokken dienen kan. Met het zelfde recht (en het benieuwt my, dat de groote Man 'er niet om gedagt heeft,) zou men de betekenis Van fnyden, fplyten konnen aandringen xi. deel. T met

de druiven met groote.vlyt. Men ziet deswegens ,, in eenige gewesten veelerhande foorten. Dog nerj, gens, waar ik gelegenheid had daar naar te vra„ gen, kende men een foort wyndruiven, welke So-

rek genaamd wordt. Men vindt wel een foort •s, wyndruiven, die geert korrels ichynen te hebben ,

zeer menigvuldig in Temen, in Per/ien, en, zoo ,, als ik geloof, ook op 't Eiland Cyprus. Na een „ naauwkeurig onderzoek heb ik tog altyd ontdekt, ,\ dat zy, in plaats Van harde korrels, een week zaad „ hadden, welk men onder't eten niet gewaar wordt, „ maar men zietze duidlyk, ais menze doorfpydt.

Deze wyndruif is klein, zeer zoet, en wordt in

menigte uit Temeii. als rozyncn, onder den naam

Zebib, cn uit Perfieu onder den naam Kischmis , „ verzonden. Een Arabier te Basra verhaalde ook , ,i dat de rozynen Kischmis geen korrels hebben en 4, als ik hem verzekerde, dat ik een week zaad in de„ zelve gezien had, antwoordde hy, dat men ver-

fcheide foorten Kischmis had, en dat die zonder j, korrels dc kleinftc waren. Hy kon my nu geen 9, van deze druiven toonen, en dus weet ik niet, of „ hy zyne waarnemingen wel met behoorlyke oplet„ tendheid gemaakt had. In de gewesten, daar vcele „ wyndruiven wasfen, maakt men 'er Dübs of fy„ roop van; zoö als in yEgypten Omdn, en te y\ B.lsra Dübs, en zelfs brandewyn vaii Dadelen go» „ maakt wordt".

Sluiten