Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER LOGARITHMI.

447

§ 20. Uit al het hiervoren opgegevene blykt dierhalve, dat de handelwys, door my $13. voorgefteld, insgelyks dienen kunne, om veel gemakkelyker, dan volgens de regelen, die by briggs zelve (m het voorwerk zyner meergem.Tafelen, of de Arïtbmetica Logarubmka Cap. Xlll.) worden opgegeven, de ontbrekende Logaritbmi voor de getallen tusfchen 20000 en 90000 tc bekomen: — ten minfte zoo veel aangaat de ondeelbare of eerfte getallen: — want de deelbaren of faamgeftelden (jmmerï compofiti vindt men, gelyk bekend is, vry korter dan op eene dezer wyzen gefchieden kan, door de eenvoudige faamtelling der Logarithmi van hunne factores.

$ 21. Wy zullen echter, zoo wel voor een deelbaar als voor een ondeelbaar getal, een voorbeeld geven, door de berekening der kunsttallen voor 37991, en het dubbel daarvan of 75982.

a) Het eerstgemelde, door 3 vcrm.ee-; nigvuldigd, geeft 113973.

Sluiten