Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'45° x. k* reitz, berekening

yan de by my opgegevene behandeling.

§ 23. Voorts heb ik hierby, als een aanhangfel, gevoegd eene TAFEL der kunsttallen van 1000000 tot 1001000. door my berekend (g) tot vyf tien letteren boven den index: van welke ik dus met een woord nog diene te fpreken.

Deze Tafel kan, buiten andere gebruiken, ook van dienst zyn, tot vinding der Logarithmi voor zoodanige getallen, welker voorde letters, q/ dadelyk, of wei, 't zy door vermeenigvuldiging volgens den hiervoren gemelden regel, 't zy door deeling met de eerfte talletter, in die Tafel vallen: — wanneer men aanftonds zeven letters kan affnyden, handelende wyders met

de

(g) Van dc naaukcurigheid der Logarithmi, in deze Tafel vervat, durf ik my gcrustelyk verzekerd houden: naardien ik dezelve, na het inleveren dezer Verhandeling, nogmaals op eene andere Wys berekend heb, zelfs tot' 17. letteren: met welke nadere becyfering dc eerde volkomen overeenflemdc. Alleen heb ik, doormiddel der laatftc bewerking, hier en daar aan de 15e letter eene meerdere juistheid kunnen geven, zoo dat de hier opgegevene'kunsttallen nimmer boven de helft van een duizendbillioenjle deeltja fan de waarheid verfclüllen.

Sluiten