Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 j. d. v. leeuwen, over de

Gel. daar by opgemerkt, dat, na het eindigen der pest, in twee of drie eerstvolgende jaaren, en meest in volkryke Steden van Nederland, ge vaarlyke en kwaadaartige koortfen regeerden, en daar van de manier van begraven de voornaamfte oorzaak zoude zyn; ja dat, al fchoon de fchadelykheid van het begraven in de Steden en Kerken in ons land zoo zeer al niet in het oog loope, echter.iieniet kan geloochend worden , daarze met onwraakbaare voorbeelden door beroemde en geloofwaardige Mannen uit andere landen beweezen is.

Dit is zeker voor dezulken, die gelegenheid gehad hebben dat te overwegen, overredende genoeg: Ik voor my twyffel 'er geen oogenblik aan. Voorbeelden van onzuivere en {tinkende uitwaasfemingen, by het openen der Graffteden, zyn my in ons Vaderland ook bekend. Wat was het geval teBruinisfe, in Zeeland, in Oétober 1783. niet gedugt! alwaar, door het openen van een Grafkelder , ter begraving van Mevrouw de witte , Vrouwe dier plaatlè, de Kerk zoo beimet was geworden, dat men den volgenden Zondag den openbaaren Godsdienst

Sluiten