is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UEGfLAVÏNGE IN STEDEN ENZ» ff

naars konde men naar derzelver geboorte of rang fchikken; of dat naar het lot doen; of liever naar de nummers, waar op hunne graven in de Kerk ftaan. Dit zoude noch het minfte ongenoegen kunnen verwekken. De belastingen op

het begraven, of zoo men het noemt, Kerkengerechtigheid, konden dezelve blyven, en die aan de Kerk even als anders betaald worden, zoo dat deeze 'er niets by behoefde te lyden. Alleenlyk diende de zwaare belasting, op die buiten de Stad begraven, waar die plaats heeft, afgefchaft te worden; of alleen te pas gebragt, op die geenen, die buiten deeze nieuwe begraafplaats elders begraven worden. De befliering en het onderhoud van de nieuwe begraafplaats konde aan de Kerk, ofdeszelfsBeftierders en Kerkmeesters, overgelaaten worden, op die zelfde wyze, als thans van de Kerk plaats heeft, met alle baaten en voordeden daar van koomende, zoo dat ook deeze, noch Kosters noch Doodgravers, 'er iets by zouden behoeven te lyden, maar ook die hier dezelve blyven. — Wilde iemand een Grafkelder op deeze nieuwe begraafplaats maaken, of die met Zarkfteenen of Pyramides vercieren, dit moest de eigenaars

in