is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGRAVINGE IN STEDEN ENZ. 97

gekleed is?— Doet zulks geen aanmerk elyk nadeel aan onze Vaderlandfche Fabrieken; en inzonderheid den nuttigen handwerksman verarmen en uitdroogen; ja 's Lands inkoomften aanmerk elyk verkleinen?Wien is het onbekend,dat een grooter verval der Fabrieken ons zinkend Vaderland, geheel en al in den draaikolk van die onbégrypelyke onaandoenlykheid en önvergeeflyke onverfchilligheid, zal doen nederploffen. Versten Overheden moeten de wetten ongefchonden betrachten, en ook zorgen, dat hunne gegeevenë wetten nagekoomen worden, door de Ingezeetenen, mits hunne wetten op deugd, rechtvaardigheid en algemeene welvaard gegrond zyw, en ik ben volkomen zeker, als de Regenten die geenen te rug zonden, welke met een manchester fluweelen broek kwamen, om hunne eed af te leggen of te vernieuwen, als Officiant, zy in het toekoomendezoo niet zouden verfchynen. Weeten wynict, dat een naauwkeurige wet en ïtreng verbod, door de Staaten Generaal der Veréénigde Nederlanden, by Placaat van den 8 Mey 1732, van het invoeren van vreemde dekens, en het heilig nakoomen van die billyke, en voor Land en Ingezeetenen xn deel, G heil-