is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEGRAVINGE IN STEDEN ENZ. 213'

eene of andere Kerk in 'sHage, als een der Eerfte en voornaamfte Voorftanders van de begravenisfen buiten de fteden, eene tombe wierde opgericht tot een duurzaam aandenken van zynen yver.

Ik vertrouwe hier mede genoeg, ter beantwoording der opgegeevéne vraage, gezegd te hebben.

Zie daar! I-Fel Edele Hoog- en zeer Geleerde Fleer en beftierders van V Zeeuwsen Genootfchap , eenige oorzaaken aangewezen , waar door het begraven in de Kerken en Steden blyft Itandhouden, en teffenS eenige middelen aan de hand gegeeven, om die vuile, onredelyke en verwerpelyke gewoonte te doen ophouden : hoe verre ik aan het oogmerk van deeze gewigtige vraage, en de meening van Uw Wel Edelens beantwoord hebbe, zy aan Uw Edelens aanbevolen. Oprechtheid, deugd, en waare zucht, om myn geliefd Vaderland nuttig te zyn, heefc my hier toe op het onverwagtst aangezet, om, waar het my mogelyk, eenig nut toe te brengen, ten einde die onnatuurlyke gewoonte, die waarlyk tot oneer is voor den Christlyken Godsdienst, uit ons Vaderland te doen verminderen , ja geheel en al te doen ophouden: dat zeer wel doenlvkis, als de O 2 Ovcr-