is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fclNTÜTGEN OP DE WYSËEGEERTE. 429

den vlyt de Maatfchappy al dat gemak en nut verfchuldigd is, dat de kennis der Werktuigkunde over alle Itanden en beroepen verfpreidt. Het ware derhalven een onedelmoedige vermetelheid, die gelukkige ontdekkingen niet dankbaar te erkennen: om dat 'er lieden zyn opgeftaan, welke het helder licht hunner zintuigen in zoo ver verduisterd hebben, als zy mt de wetten der beweginge, gevolgen hebben durven toepasfen op de natuur der ftof, welke, fchoon niet dan op vernuft en vinding opgeflagen, door hen als gevolgen van de verfchynfels der beweginge, en van hunne Proefneemende ondervindinge worden voorgefteld.

Men behoeft zyne aandacht niet verder dan op de eerfte wet der beweg'nge te vestigen, om overtuigd te worden , welke gevolgen men op rekening der Proefondervindelyke Natuurkunde gefteld heeft : "Een lighaam „ volhardt in den ftand, waarin het „ zich bevindt, het zy van ruste of be» weginge, zoo lang geen uitwendige „ oorzaak deszelfs rust of beweging „ doet ophouden "

Niet-