is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zintuigen op de wysbegeerte. 431

evenredigheid der masfae, zyne krachten mededeelen.

Wy zoeken vergeefs naar een bewys of betoog van den overgang dier krachten ; wy vinden ons genoodzaakt, wanneer wy zulk eenen overgang {feilen willen, de medegedeelde kracht altyd van een uitwendige oorzaak afteleiden; maar ook deeze ontleent dan weer haare kracht van een andere uitwendige oorzaak, en zoo klimt men tot in het oneindige, tot men eindelyk zyn toevlucht moet neemen tot den wil van God: terwyl men evenwel weet, dat een willekeurige verkiezing van het Opperwezen, by geen redenkundig Wysgeer als een genoegfaame rede erkend wordt; doch al ware Gods wil voldoende, om voor de genoegfaame rede van den overgang dier krachten gehouden te worden, zoo blyven wy vraagen, wat ons toch beweegt, om in Gods wil de genoegfaame rede te zoeken van iets, voor wiens beflaanlykheid geen bewys of betoog is • terwyl de zintuigen ons alleen de beweging toonen; en niets zeggen van den overgang der krachten. Vader mallebranche, altyd zyne zintuigen mistrouwen":