Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYE-BREUK, AAN M. S. DU PUI. £0T

overweeging, of deeze, in dit zoo byzonder en zwaar geval, met eenige hoop van goeden uitflag, konde in het werk gefield worden.

Veele gewigtige bedenkingen en zwaangheden moesten zich hier natuurlyk opdoen: de geweldige hevigheid der toevallen, de drukking en belediging op de Breuk, uit de Conamina ad partwn noodzaaklyk ontflaan, gevoegd by den tegenwoordigen zeer bedenklyken toefland der Lyderesfe, gaven.meer dan genoegzaame reden, om voor eene reeds aanwezende Gangraena te vreezen; ook vonden wy de naastbeflaanden der Lyderesfe, geenzmts tot de Operatie geneegen, vooral, daar, indien zy al in het werk gefteld wierd, wy geene de minfle hoop van eenen goeden uitflag konden belooven. ~~ De toevallen hielden intusicnen, onder het aanhoudend gebruik der voorgemelde middelen, deezen geheelen dag, tot tegen den avond aan wanneer de Lyderesfe, de yi hoofdigheid eenigzints bedaard zynde

gefplekken, fcheen te hebben opoemerkt, ernftig begon te begceren < h 3 " Dan

Sluiten