Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. S. DU PUI ANTWOORD. 505

voorbeschikkingen ter baaring opdeeden. — lk ontfong deeze Waarneemmg, met zooveel te meer genoegen als het geval zeldzaam is, niet weetende (voor zoo verre my bekend is), dat men zoortgelyke Waarneeminaen by Genees- of Heelkundige gefchfedlchryvers vmdt aangeteekend'(a)

Behalven haare zeldzaamheid' dierhalven heeft zy nog daarenboven deeze haare byzondere nuttigheid, van onze aandagt bezig te houden, hoedanig, de gelegenheid zich voordoen11 5 des

Ca) Na dat ik dit myn antwoord reeds aan het Genootichap hadde afgezonden, herlas ik hef geen

v n Zu-angeie Vrouwen /egt, en vergeleek daar mede de Waarneemmgcn van Breuken, van welke hv in

lol. u. Collect. XI. Numb. 2, p. i42 en vo/„. LJ dmg maakt. By dit herleezen 'voWik weïfdiït van Breuken, welke in de Liefen, geduurende e zwangerheid en verlosfmg , plaats hadden, 2fal ook van verdroppingen e^i verzweering'eifvan at dere Lrenkcn, ni den omtrek van den aars en bihVaad dan wanneer men deeze, met de waarneemiigds Heeren van breda, vergelykt, zal men 'er |ecne vinden welke eene volkomene overeenkoomst me? dit geva hebben. - Ik heb dit hier by willen voegen op dat men deeze, niet als een bewys, tegen mvne "el zegdens, over de zeldzaamheid van ve&rdpte S55ST hy zwangere Vrouwen, hier hy zoude kunïcnbre ^

Sluiten