Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GELEERDE MA ATSCHAPPYEN. I 85

werden alleen geëischt fchikkingen: die, onbepaald van welk eene foort, door de gezamenïyke geleerde Maatfchappyen", zonder eikanderen eenig hinder te doen , zouden kunnen gemaakt worden. By de nadere bepaling werden, als voorwaarden, bygevoegd:

zonder de eene Maatfchappy van de andere; noch van eenig opperbewind; afbangiyk te maken : en overeenkom/tig elks oorfprongfyke inrichting, enz.

Ik fchroome niet, by herhaling van myn eerfte antwoord, na eene overweging van alle de takken van wetenfchap en kunst, waarmede zich de Nederlandfche geleerde Genootfchappen bezig houden ; of waaromtrent zy wenlchen werkfaam te zyn : aan het aanzienlyke Zeeuwfche Genootfchap, en de verdere algemeenere en Provinciale Maatfchappyen nogmaals in bedenking te geven: of het ook mogelyk zyn zoude,, aan de byzondere Godgeleerde, Rechtsgeleerde, Geneeskundige , en Wysgeerige, zoo wel als aan de Taal-enDichtkundigeGenootfchappen, voor hunne prysvragen af te ftaan, al ■wat rot derzelver byzondere bedoeling M 5 flrek-

Sluiten