Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï86 A. B.ONN ANTWOORD OVER

jjrekke,en 't gene dezen niet kunnen misJen, zonder zich t'elken reize in de opgave voorgekomen of verhinderd te zieri* _ De byzondere en bepaald ere Genootfchappen, daartegen, konden zich lichtelyk vrywillig verbinden, om hun eenmaal aangenomen bellek nooit te buiten te gaan; en geene andere, dan tot derzelver bedoeling gefchikte, prysvragen uit te fchryven.

Eene briefwisleling en correfpondentie . zoude tot een bekwaam middel kunnen dienen, om eikanderen, van tyd tot tyd, gewichtige onderwerpen tot prysvragen mede te deelen; en öm, indien eenige tak van wetenfchap ot kunst fpoediger voltooijing vorderde, door ónderfcheidene daartoe betrekkelyke prysvragen, eikanderen te vervangen én ter hulpe te komen.

Ik twyfele niet, of men zal toeflernmen: dat hierdoor, voor de byzondere gemeenmakende Genootfchappen, mede in de vraag bedoeld, meerdere ruimte van ftoffe voor hunne prysvragen zoude gevonden worden: en ik geloof, dat men het niet minder voordeeIig zoude keuren, indien voor het edelmoedige Bataviajche Genootfchap, in-

ge-

Sluiten