Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WANSCHAPEN KÏNO. 4$f

«— bevonden wy, by de opening, het < voorfchreven gezwel op het hoofd, van ib innen, gedeellelyk vaatachtig, gedeelteilyk papachtig, en geheel rood en blo»» idig. Hetzelve gezwel had zyn' oor* Ifprong van, of immers gemeenfchap imet, het verlengde merg (medulla obilongata), door middel van eene ronde opening in het beengeftel, groot genoeg om een' vinger door te laten: zoo ;als in de volgende derde Plaat litt. H. •vertoond word. Het verlengde merg (medulla oblongata), benevens de zenu« wen, die daaruit voortkomen; en het ruggemerg (medulla fpinalis); waren rooder dan naar gewoonte, doch anderszins natuurlyk gefield : — maar. (het gene zeer aanmerkelyk voorkwam) van de geheele achterherfenen (cereiellum) werd niets gevonden. Ver'der was hét lichaam, in alle deszelfs ; leden, immers zooverre wy uitwendig befpeuren konden, zeer wél gefield, . Aanvankelyke ontbinding der deelen, ien gebrek aan tyd, beletteden ons i den oorfprong en byzonderen loop der zenuwen naauwkeuriger naar te gaan.

In dit voorwerp was dus, behalven he£ ontbreken der herfenpan, zoo als flraks G g a

Sluiten