Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfö VERBÉTERING

Hoedanige manier op alle Schooien in gebruik gebragt zynde , volgends myne verbeelding, dikwyls veel meer, dan vrees voor Hok of plak, zoude te weeg brengen.

Ook behoorden 'er op zekere tyden, (ware het mogeiyk, ten minften tweemaalen in 'tjaar,) door Heeren Schoolarchen eenige prysjes of kleine verëeringen, by gelegenheid van het Schoolexamen gegeven te worden, aan de naarfligjlen en verst gevorderden op elke Clasfe : niet flegts aan die geenen, welke het best fchreeven (want het fpreekt van zelf, dat iemand die by voorbeeld twee jaaren heeft leeren fchryven, zulks beter doen moet, dan die nog maar een half jaar met het leeren daar van k bezig geweest,) maar aan die, welke zedert het voorige examen, waar van het fchrift om den prys van elk moet bewaard en vertoond worden, de meefte vorderingen nadden gemaakt, en voorts ook in de andere byzonderheden , die op de Schoole geleerd worden: boven hunne medefchooheren op zulk eene Clasfe hadden uitgemunt, en uit dien hoofde het meest de voorde plaatzen (waar van door den Meefter wekelyks op zekere lyst behoorlyke aanteekeninge konde gefchieden,) hadden in bezit gehad. — Zyn 'er by geval öp

de

Sluiten