Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER S C H Ó O L E N. <#

de School kinders van zulke Ouders, dié een' anderen Godsdienst, dan den Hervormden, belyden, dezen behooren daarom niet uitgeflooten te zyn van de mogelvkheid om een' prys te bekomen; nuts zy tot een equivalent van 't geen de anderen uit den Catechismus moeten leeren, in de Vaderlandfche Hijlorie of eenige andere nuttige Oeifening, zoo veel te bekwaamer bevonden werden: 't welk zeer gefchikt zou zyn* om de lust tot het maaken vart Vorderingen, en de zugt, om daar in zelfs anderen voorby te ftreeven* ten fterkften aan te moedigen.

Opdat nu elk het genot hebbe van zulke wel ingerichte Schooien , behoorden de Ouders hunne Kinders in dezelve te zenden, en zoo lang te laaten, als mogeiyk is* immers tot zoo lang, dat zy in de voornaamfte byzonderheden * welke zy, als nuttige leden van de maatfchappye behooren te kennen, bekwaam geoordeeld worden, door hen, wien 't opzicht over de School is aanbevoolen.

Ik beken, dit is moeijelyk* en riieh kan het niet dwingen in een land Van Vryheid i Echter moeten door Predikanten, die dikwyls den meeften invloed hébben; en an-

Sluiten