is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

306* VERBETERING

mg werk van 't gebed, veel al komt dit, dat zy kinders zynde al te lange en te ingewikkelde gebeden geleerd hebben. Laten dan onze eerwaerdige Godgeleerden , die veritand van bidden hebben, in deze onze nederlandfche Schooien eens behulpzaen wezen, zy zullen een nuttig werk verrichten. Konden deze kindergebeden in trippelende versjes veranderd^vorden, dit zou het geheugen te hulp komen en het werk veraengenamen. In dezen zou men dan ook iets groots ter verbetering en befchaving onzer nederlandfche Schooien uitgewerkt hebben. Uier mede denk ik alles gezegd te hebben wat ik in 't gemeen van onze Schooien op te merken had. Nu ga ik tot de Arm-, of Schooien der bchoeftigen over; omtrent welke myne aenmerkingen alleen zullen gaen over zulke dingen waer in zy van de andere openbare Schooien onderfcheiden zyn.

JBfoe gelukkig is ons Land door de oprichting van byzondere Schooien, waer in de kinders van behoeftige lieden kunnen onderwezen worden. Wy mogen ons beroemen te hebben niet alleen Schooien, waer in de ongelukkige nakomelingen van

ar-