Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLEN. 3^5

gen, voorflellen en affchuwelyk maaken : men zal hen dit door voorbeelden ophelderen, vooral door zulke, welke op hunne eigenliefde vat hebben kunnen: men zal denzulken, die zich misgrecpen hebben, door vraagen zich zeiven doen veroordeelen, en ftraf toewyzen : en na dat men dien knaap een-en ander-maal verfchoond heeft, zal men hem zelve doen befluiten, dat de liefde, welke men hem toedraagt, tansch vordert, dat hy gekaftyd worde.

Zie daar de noodige verbeteringen in korte trekken opgegeeven : veel breeder had ik dit alles kunnen voorflellen, maar dit fcheen my niet noodzaakelyk te zyn, vooral dewyl zulk een Meefter , die de vcreischte kundigheden bezit, dit plan op byzondere omftandigheden zelve kan toepaslyk maaken: Hy toch, die alles alleenlyk naar een uitgebreid voorfchrift moet inrichten, mag billyk tot deezen post onbekwaam gekeurd worden.

I I.

Gelyk ik nu myn eerfte ftuk meene afgehandeld te hebben, zo moet ik tansch overgaan om aantetoonen, hoe men deeze beterfchap op de minst kostbaare wyze Aa 4 kun?

Sluiten