Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

378 VERBETERING

hen het opperbeftier der Schooien van zulke Stad, en omliggende dorpen toevertrouwd, tewyl dc Regeering zoude kunnen beveelcn, dat men, in het aanftcllen van Meeflers of Meefteresfen, aan de beItellingen dierOpperbcftierders zich zoude moeten onderwerpen. Deeze Schoolarchen , uit de onderfcheidene Steden en plaatzen, zouden als een zeker Genootfchap kunnen vormen, op dat alles eendragtelyk gefchiede: eene of andere Provincie zou kunnen voorgaan, welk loflyk voorbeeld aanftonds navolgeren zoude hebben.

Terwyl dan deeze mannen die zorg, zonder eenig voordeel daar van te trekken, geerne op zich neemen zullen, zo kunnen zy ook uitzien na eenige lieden in ons Vaderland, die met de verëischte en opgegeevene kundigheden voorzien zyn, die zich gcöeffend hebben in de Ziel- cn Menschkunde, en die, by een onpartydig onderzoek, dc bewyzen opleveren, datzy anderen, niet alleen naar deeze kundigheden weeten te bellieren, maar ook dat zy in ftaat zyn deeze kundigheden aan anderen mede te deelen, dat is, om nieuwe Meefters te vormen. Deeze lieden zou men dan kunnen bezigen, of, alleenlyk

om

Sluiten