Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

382 Verbetering

drie, of vier jaaren: binnen dien tyd toch zouden reeds Aankweekelingen genoeg kunnen gevormd zyn, om als Meefters in de Schooien geplaatst te worden. Dan zou men deeze Oppermeelters of van eenen anderen post kunnen voorzien: (indien alles gefchiedt onder de gunftige goedkeuring van 'sLands Hoofden, zo zullen deeze, op verzoek der Schoolarchen, die menfehen geerne eene loflyke bediening geeven; zy zyn het ook dubbel waardig!) of konde dit niet gevoegzaam gefchieden, dan zou men hun te gelyk het onderwys der jeugd van dien tyd af, met de verdere aankweeking van nieuwe Meefters, kunnen opdraagen: eene zekere bclooning zouden zy jaarlyks nog kunnen ontfangen voor hunne vlyt cn moeite, buiten cn behalven het geld, 'twelk zy, van dien tyd af aan, van de Schoolkinderen zullen ontfangen.

Maar verkiest men, dat zulke School, in eene of andere Stad eener Provincie, in ftand blyve; dit kon dan als eene Hooge School worden aangemerkt, uit welke alleen Meefters zouden mogen aangefteld worden; ten zy anderen zich aanmeldden, die bh/ken gaven , dat ook zy de vereischte bekwaamheden bezitten: van waar men het geduurig onderhoud voor zulke

School

Sluiten