Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLANT APOCYNUM.

21

Onder die beide gemelde lighaamen nu, ziet men door het vliezige van den Zuiger: een bewys derhalven, dat deeze lighaamen, natuuriyk, meer in 't midden dan wel ter zyde gelegen zyn, fchoon dezelve, door de platdrukking, zig hier aan eene zyde vertoonen: ook bewyst hunne afftand van eikanderen, by hunnen oorfprong, zoo'het my voorkomt, zulks met onduidelyk. Wat aanbelangt de werking van deeze Lighaampjes, het ichynt my toe, dat het ondergelegene, ten grootften deele met den Zuiger verbonden is, en wel voornaamlyk dient, om aan denzelven eene fteevighcid by te zetten, waar door hy in Haat is, om met eene zekere kragt, van het Vliegje, tusfchen twee Helmpjes te konnen worden doorgedrongen, terv/yl het andere lighaam, door de terughaaling van den Tromp, reeds vooraf, met zyn punt, welke door den Tromp naar buiten isgekoomen, den'weg gebaand heeft, tot doorlaating van den geheelen Zuiger: dusdanig word het Diertje dan, na de wederuitzctting van den Tromp, in Haat gefield, om het Vogt, fchoon tot zyn ondergang, naar B 3 zig

Sluiten