Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OLYPHANTSTANDEN. 3.83

zelfde fchryver, dat die, welken deze Gom byna 300 mylen van binnenlands uitbrengen, geen levensmiddelen overhebben, als zy de markt bereiken : maar noch vreemder is 't, dat zy geene met zich uitgevoerd, en alleen Beftaan hebben van de Gom zelfs, voor zoodanige lange reize. Evenwel is dit een zaak, die niet betwist kan worden, en bekend is by allen, die ooit op de Sanagal geweest zyn (n).

De uitftekende nuttigheid van deze gom, niet alleen in de darmwee, maar ook in verfcheidene andere kwaaien, en vooral in de buikloopen, is aan de Europeefche Geneeshceren niet onbekend: wenfchelyk ware het, dat 'er meer gebruik van gemaakt wierd op de Oost- en West-Indifche Schepen , en inzonderheid op de Slaaman-1 delaaren, alwaar de buikloopen dikwyls zoo fterk worden, dat daar door eene meenigte fchepelingen en flaaven weggefleept worden.

De Infiinct van den Olyphant heeft gelegenheid verfehaft tot ontdekking van een ander geneesmiddel, 't welk, fchoon in Europa onbekend, echter,

myns

(n) Ibid, vol. 3 pag, 114,

Sluiten