Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386 D. H. GALLANDAT OVER

tegenwoordig waren, verwagtten elk oogenblik, dat de Koe dood ter neder zoude vallen: 't zelve verdreef echter zoodanig het gift, dat zy niet het minfte nadeel bekwam (p).

Dat fommige Dieren ook op eene byzondere wyze vergiftige kruiden ontdekken, blykt uit het verhaal, 't welk onlangs uit Weenen in de nieuwspapieren bekend gemaakt is.

"Het Keizerlyk Koninglyk Kunstkabinet heeft nu eene zeldfaamheid meer bekomen. Het is een Hoorn, hoedanigen men zegt dat de Keizer van Japan gewoon is te gebruiken, wanneer zyne Majefleit drinken wil. Dezelve zoude van een Japansch viervoetig Dier zyn, 'twelk dien voor op't hoofd draagt, en van groene kruiden leeft. En dewyl die hoorn op 't oogenblik zwart wordt, wanneer het Dier te na aan een vergiftig kruid komt, en hetzelve zulks weet, zoo verlaat het aanftonds die gevaarlyke plaats, en zoekt eenen gezonden grond; en de inwooners doen hun voordeel met deszelfs natuurkennis; zynde daar door voorzigtio-er in 't verzamelen der kruiden. S ü Op

(p) H. Bcichx. der Reizen, ó deel, bJadz. 139.

Sluiten