Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Sè bezittingen van den Keizer inrukte. De Keizerlijke ben» den, waar zig de Koning van Pruisfen met een gedeelte zij-' ner troupen, benevens de uirgeweekene Franfchen, hadden bij* gevoegt, deeden al wat mogelijk was om hen in het doordrin-" gen te fluiten; doch moesten veelal van ivegen de overmagt, en het verbaazende emhufiafiifche vuur waarmede de Franfchen ilreeden, zig hunne veroveringen laaten welgevallen.

De Nationaale Vergadering nu tweemaal verwisfeit zijnde, werd de vertegenwoordiging van het Volk in 1792 voorgefteld onder de benaaming van Nationaale Conventie. Vrankrijk, uitwendig beureeden en inwendig verdeeld, werd nu van tijd tot tijd een Tooneel van de verwonderingwaardigfte gebeurtenisfen en fchrikverwekkendfte bedrijven, over welke laafde en bijzonder die van den 10 Augurtus 1792 ons de menfchelijkheid gebied eene fluijer te hangen; van toen af werd ook de Koning en zijna Famielje, na veele aanklagten in het paleis, den Tempel genaamt, naauw opgellooten, tot dat geduurige befchuldigmgen tegen hem, het gevolg hadden, dat die ongelukkige Vorst, op last van de Nationaale Conventie, die intusfchen ook tot het affchaffèn van het Koningfchap en het ontwerpen eener Re. publikeinfche regeeringsform voor Vrankrijk hadbeflooten, op de befchuldiging van hoog verraad tegen de Natie, den 21 Januarij 1703 op een fchavot om het leeven gebragt werdr.

Naa de dood des Konings, naamen bijna alle Mogenheden van Europa deel in den oorlog tegen Vrankrijk; dan, deeze omftandigheid vermeerderde het vuur der Franfchen, die reeds in eene ongelooflijk korte tijd tot in het hart van Braband waren doorgedrongen- en bijna de geheele Ooflenrijkfche Nederlanden en het Prins.bisdom Luikbemagtigrhadden, zodaanlg, dat zij reeds in het laatst van November 1792, tot niet verre van Mafïrieht en in het laatst van December tot niet verre van Ven. lo genaden waren. Onze Republiek, welke het 'et op gefield had, eena flipte neuteraiiteit te behouden; maar evenwel, zo min als de overige Mogenheden, Vrankrijk voor eene Republiek erkend, noch deszelft wijze van Regeering billijk gekeurd A 4

Sluiten