is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets der misbruiken in de rechtspleging omtrent neutraale schepen. Nevens gewigtige bedenkingen opzichtelijk de Fransche kaperrederijen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menen mogt redenen te hebben om zich fchuil te houden, hunne rafporingen zeker wel zal weten te ontduiken. Dat dan deze bekende zendelingen, en welke men als met den vinger zoude kunnen aanduiden, zich bij de geHelde Machten vervoegen, en wij zullen geloof Haan aan de liefde, welke zij voorgeven voor het algemeen belang te bezitten, en zij, ontheven van de verachting, waaronder zij gebukt gaan, zullen integendeel nuttige werktuigen worden, waar van men zich bedienen kan, ter beteugeling van alie zulke llinkl'che handelingen, welke gelijkelijk door de Wetten der beide Natiën worden verboden.

Men vraagt waar om dat de neutrale bodems met ballast beladen, en in het algemeen de zulke, welke geene reden opleveren waar ommen ze zoude vervolgen, nimmer of bijna nimmer worden aangehouden? zoude de reden daarvan zijn, dac mogelijk deze bodems van weinige waarde, door een buiten gewoon geval, ten zorgvuldigst geen ander equipage of papieren aan boord hadden, dun waar omtrend de gemaakte bepalingen ten Hriktllen waren in acht genomen? of zoude het nakomen dier bepa-

lin-