Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 31 X

Tranfport, ƒ 110218 : • **

Bij den Doop ƒ 6000 : -: -

Bij het doen van

Belijdenis f IS°°

Bij de bediening van het Avondmaal . ƒ 39°°° : -:-

Zijnde te zaamen ƒ 4650° : * : welken mede ia Obligatiën verwisfeld, zijn . . ƒ 103333 : - : -

Van den 1 Nov. 1800, tot den 23 April 3801 , zijnde na genoeg een half Jaar, bedraagt dit weder in Obligatiën . ƒ 51666 : - : i

En zoo is het geheele montant der bij den Doop , het Lidmaat worden, en her Avondmaal , bijëeügebr'agte penningen,

in Obligatiën, bij het einde der

drie Jaaren • . ^ ƒ 265217 : • : -

Alles bij den anderen gevoegd, zal 'er dus, op dien tijd , wanneer de Gereformeerden een begin zullen moeten maaken , om hunne Leeraaren zeiven, en uit hunnen eigen boezem , te falariëeren, een Fonds voor handen zijn, van de buitengewoone Collecten ƒ 971575 : ■ : "

De gewoone Collecte bij elke openlijkeGodsdienstoeffening ƒ 1,927586 : - : -

De Colleccé bij de bedie. ning der Bondzegelen en het Ledemaat worden . ƒ 265217 : • : -

Z'jnde dus te zamen een Capi-

taal van niet minder dan ƒ 3,164378 : - : -

Tot

Sluiten