Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»»

3» 95 35 »>

HERVORMD KERKGENOOTSCHAP, $*

vergeefs beproefd waren) „ Ziet de da„ |cn komen, fpreekt de Heere heem,

dat ik eenen n««^1 ^ "T~ T zenden, niet eenen honger naar brood, noch dorst naar water, maar om tp horen de woorden des heeren; en zij zullen zwerven en omlopen, om het

woord des heeren uc ^,,wu, jweit zij zullen het niet vinden! ...

Ontzaglijk oordeel! zegt gij. En dat is zo, en bedreigt ons zo van nabij.... De openbare verkondiging te moeten misfen van den fchooriften Godsdienst, zo onontbeerlijk voor onze behoeften, ais zondaren, de ontwikkeling met meer openm te horen van die leerftukken, van welker zuivere belijdenis en beoefening onze eenige troost in leven en derven afhangt; ik bedoel de leer van onze: aangeboren verdorvenheid - verdoemelijkheid foor god - nóodzaaklijkheid, maar ook genoegzaamheid der voldoening, door het fiiden en fterven van een Perfoon, die ook G0D was Z de leer van de al» Winnende werfdüg van den Godlijtea Geest, ter verlichting van ons verftand, vernieuwing van ons hart, en om Q*s waarlijk euangelisch deugdzaam te maten . Opentlijk te moeten misfen de gemeenfchappelijke gebeden - gebruikt

Sluiten