Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra

INLEIDING.

Bevattende een Korte lefchouwmg over den Aart der Getallen, en de wyze waar op dezelve uitgedrukt worden.

De Arithmetica of Rekenkunst is in het algemeen de Wcetenlchap van de hoeveelheden der gelykzoortige Grootheden; namelyk Grootheden die dezelfde zoort van eenheden tot een gemeene maat hebben ; dat is, de Weetenfchap van de Getallen, dewylc , volgens de bcpaalirg van Euclides, een Getal niet anders als eene hoeveelheid, of het hoeveelmaale van een grootheid, die vcor de Eenheid aangenomen is, welke herhaalt word : dus by voorbeeld, wanneer men een ftuk Laaken meetende, bevind , dat het zelve zeventigmalen een andere Grootheid, die men gewoon is, een El te roemen, bevat, zegt men dat de Lengte van het ftuk Laaken zeventig Eten is, waar door men dan erne hoeveelheid of getal verkrygt, het welk de Naam van Zeventig gejecven is.

Door Een of de Eenheid is men gewoon alles te verüaan, dat men als ondeelbaar aanmerkt, fchoon het daarom wel gedeeld kan worden: dus fpreekt men van de Eenheid, als men een zaak enkelvoudig noemt, als één El, één Pond, één Myl, één Gulden , één Stuiver , enz: fehoon die zelve uit

kleinderc declcn beftaan , in tegcnfte'.linge van de* 2 zelf-

Sluiten