Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T. vn

overeenkomftig zy met de Vereischten van een welgeordend Beftuuri maar dat echter ook , aan den anderen kant, daar door aan het Volk van Amfierdam verzekerd worde de b e ri o o r l y k e uitoefening dier Rechten , welken des zelvs onvervreemdbaar eigendom zyn, en dat,gevolglyk,de daar tegenovergefielde onbehoorlyke uitoefening van die Rechten, door welke uitoeffeningnatuurlykerwyze all dat gene , 't welk gvlieden, volgends uwe voorfchreeve Notificatie, by de daar by door ulieden hedoelde regeling der volkftem wildet hebben voorgekomen, naamlyk, die rampen, welke de onmiddelyke en doodelyke gevolgen moeten zyn van eene Regeering in eene Regeer■ing, en van tegen elkanderen botzenae magten , nooüzaaklyk moet veroorzaakt worden, ook even zo zorgvuldiglyk moest worden vermeid; — zo heb ik dan ook notoir in deeze verhandeling moeten invlegten niet alleen een betoog van de Onvervreemdbaarheid dier Rechten, welken hier alleen kunnen zyn bedoeld; maar ook, en wel voomaamlyk, een betoog van all dat gene, waar in de b e h o o r l y ke uitoefening van die onvervreemdbaare Rechten van den Mensch, in eenen Burgerftaat, gelegen zy ; ten einde alzo die uitoeffening der gemelde Rechten van eene onbehoorlyke uitoefening van de zeiven welkte kunnen onderfcheiden : — door * a welk

Sluiten