Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JUftSlDlilO. 6

BETOOG vaw de BESTE

zullen te boven gaan; en offchoon ik derhalven zeer weinig, ofwel gaargeene, hoop of venvagtingkoester, dat myne pogingen in deezen m2t de Eer van voorkeur zuilen agtervolgd en bekroond worden; zo heb ik, des onaangezien, gedagtig aan de bekende Ipreuk:

Ut defint vires, tarnen ejl tatidandoVohmtas. mynen blakenden, en, zo ik vertrouw, welgeplaatzten, yver om , met tertigftelüng myner noodwendige, bezigheden, ten deezen opzigte ook myne kragten eens te "beproeven, geenzins bedwingen willen; neen' maar heb in tegendeel gemeend, by deeze gunfh'ge gelegenheid, met anderen pok myne vermogens bycl-nzamelen en infpannen te moeten, ten einde, door. sene proef te leeveren van een onderzoek van zo een belangryk pomct, — met het welk welgemelde Re. prefentanten zeiven hebben ingezien dat de meerdere of mindere Welvaart deezer Stad in zulk eenon. middelyk verband ftaat, — mede een pryzwaardig offer aan Amftels Burgery, en het geheele Vaderland, te brengen; — te meer nog, daar ik onder de Notificatie van Reprefentanten voorn:, aan het hoofd deezes gemeld, en by welke Notificatie de voorfchreeve uitnodiging gefchied is, deeze aanmoedigende, en op een Vaderlandlievend hart zo veel indruks maakende, woorden vond; dat liy, die eene gelegenheid laat voorbygaan, om zyne Medeburgeren zo nuttig te zyn, als in zyn vermogen is, zig ongetwyffeld onwaardig maakt, die gelegenheid imnur weder te vinden. •

Dan ,

Sluiten