is toegevoegd aan uw favorieten.

Betoog van, of Verhandeling over, de beste wyze, waar op het volk van Amsterdam, (en voords dat van geheel Nederland) [...] deszelvs stem geregeld en spoedig zal kunnen uitbengen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. deel 98 BETOOG tan de BESTË

eene dankbaare liefde en hoogachting agtervolge, zonder de walglyke rol van lafhartige 'Vki^ jers te fpeelen: — zeker, dat een en ander be hoord even zo noodzaaklyk tot de behoorlyke uitoefening Tan het voorfchreeven recht der gelykheid, als Gehoorzaamheid of Onderwerping aan in naam des Volks en ten algemeenen nutte der Maatfchappy gemaakte Wetten, en uitgevaardigde bevélen en ordonnantiën, daar van onaffcheidelyk is. — Ieder Burger „ is gehouden," zegd Mr. pieter paulus in zyne veortreffelyke Verhandeling over de gelykheid der Menfchen, pag. 103, — ieder Burger „ is gehouden , om „ te erkennen, te gehoorzaamen en te refpeaeeren, alle zodanigen zyner medeburgeren, we> „ ken door de maatfchappy tot waarneming van M het publiek beduur, in deze of gene ampten „ of bedieningen, het zy van politie , juftitie, „ krygswezen, of van welken aart of natuur die „ ook zouden mogen wezen, gefield zyn. — „ Geen post toch ]kan achtbaarder wezen, dan „ die van eenen uitvoerder van 's lands wetten '* en ordonnantiën , daar hy op dat tydftip uit „ naam der geheele maatfchappy te werk gaat, „ en dierhalven met al het ontzag van haaren ge„ dugten wil uitgerust is. Zig tegen zulkeeaen „ amptenaar te verzetten, of, dat op hetzelfde uitkomt, aan den zeiven in zyn' post niet te „ gehoorzamen, is in de daad zig te verzetten „ tegen de geheele maatfchappy, wyl hy alleen " uitnaaren naam te werk gaat, en al zyn ge„ zag van haar ontleent. Hun te beledigen in

„ offici*