Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 }

GENERA ALE AR TIJ KELEN.

ARTIJKEL I.

ÏJE Aanneemer zal gehouden zijn, om voorenftaande Werk, volgens beftek aangenoomen, goed en knap af te maakcn, waarop de Opzicnder goed toezigt zal moeten houden, en het gebrekkige laaten verhelpen, dog.den Aanncemer onwillig zijnde het gebrekkige of ficgt bewerkte werk te verbeteren, zal het den Opzicnder vrij ftaan zulks door anderen te laten verbeteren, en de kosten daar over loopende, zullen den Aanneemer gelijk vooren gemeld is, worden afgehouden, en daar en boven na bevind van zaken zal worden geftraft.

2i Alle gereedfehappen hoe genaamd, fampt, kost, drank en arbeidsloonen, niets uitgezondert, tot het werk behoorende, zullen zijn ten Laste van den Aanneemer.

3. Zo er iets in dit Beftek mogte vergeeten, of kwaalijk uitgedrukt zijn, en evenwel tot dit voorfchreven werk behoorde of vereilcht wordt, zal den Aanneemer, zonder tegenfpreeken, zulks moeten verrigten tot genoegen van de Befteders of derzelver Gelastigde, eveneens of het van woord tot woord in de Conditiën befchreven was, mits kleinigheden zijnde.

4. Zoo iemand der liefhebbers in het Beftek enige fwarigheid of duisterheden mogten hebben ontdekt, moet dezelve zig, voor dat het werk is aanbefteed, aanmelden, alzo anders na de finale befteding geene verandering plaats zal hebben, nog iemand zig over misverftand of onkunde van eenig Art. zal mogen beklaagen, terwijl de Befteeders

A 3 aan

Sluiten