Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

;ulkn alle de boetens blyven in de huishoudel)ke Kas. En zoo wanneer iemand weigerig n ogt zyn , zal zulks aan den Krysraad worden opgegeeven , en de dusdaanige door de Wet tot zyn piigt gebragt worden

Art. ii.

Het zal een ieder vry ftaan die zig over zyne Officieren of Onderofficieren heeft te beklaagen, indien zoodanige zaak door den Capitein der Compagnie niet na genoegen kan worden afgedaan , zig deswegens aan de Krygsraad te addrcsfeeren, die met alle onpartydigheid uitIpraak zal doen, zonder aanzien van perfoonen, daar en tegen zal geen Officier, Onderofficier, Burger, Artillerist of Jager, zoo lang hy in dienst is, zig aan de orders zyner Commandeerende Officier mogen onttrekken, al reekende hy zig daar door benadeelt, maar de uitfpraak daar over aan de Krygsraad overgelaaten worden.

Art. ia.

Ingevallen 'er eenige zaaken aan de Krygsraaden moogen voorkomen , waar in een der leeden, het zy uit den aart der quesde zelve, of uit hoofde van naverwandfchap mogt betrokken zyn , zal zodanig Lid zig uit de Vergadering moeten abfenteeren , als 'er over die zaak gehandeld word , en des gerequireerd wordende, zig voor dezelve moeten filteeren.

Art. 13.

Ingevallen iemand uit hoofde van wangedrag

iiit den dirnft gediiuitteerd, of gecasfeerd word, zal hy op eeto dubbelde contributie gefield wor-

Sluiten