Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN

DEN FRANSCHEN DICHTER.

Zie hier een blyfpel dat veel gerucht heeft verwekt, èn lang vervolgd is door lieden die daarin worden bedoeld. De menfchen die daarin worden ten toon geitel d, hebben genoeg doen zien dat zy in Vrankryk verir.ogender waren, dan alles wat ik tot heden toe ondernomen heb ten tooneele belachlyk te maken. De marquizen, de coquetten, de hoorndragers, en dehee. rendoétoren, hebben zwygende geduld dat men hen ten tooneele voerde, en gelieten zich alsof zy dit met verinaak zagen, en zich met het algemeen verlustigden; maar de Huigchelaren verftonden geen fcherts. Terftond waren zy in het harnas, en vonden het niet weinig' vreemd , dat ik de vermetelheid had durven nemen hunne grimatfen na te bootfen, eene houding aantastende die zo vele fatfoenlyke lieden zich verkozen hebben. Dit is eene misdaad die zy my niet kunnen vergeven, en zy hebben zich tegen myn blyfpel gewapend met eene onbefchryflyke woede. Zy waren evenwel zo voorzigtig van het ftuk niet aan te vallen, dan van de zyde die hen niet had getroffen. Zy bezitten te veel flaatkunde, en weten te wél te leyen , om den grond van hun hart te verraden. Volgens de loflyke gewoonte dezer lieden, bedekten zy hunne zaak met het belang des Hemels, en dus is Tartuffe, volgens hen, een buk dat niet hunne dwaasheid en ondeugden aantast, maar de ware Godvrucht. Van het ééne tot het andre einde is het ftuk vol gruwelen, en daarin komt niets voor dat niet het vuur waardig is. Alle de woorden, jjyn Godloos, de gebaarden der vertooners zeiven zyn misdadig, en het minfte opflag der oogen, de geriug11e draaijing van;.het hoofd, de kleinfte ftap vóór of achterwaarts, alles is in myn nadeel uitgeduid, en allés bevat onvrome geheimzinnigheden, Het baatte my * 2 wei-

Sluiten