is toegevoegd aan uw favorieten.

De huigchelaar, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 71

h Krachtdadige genot gaat boven 't fchoonst beloven. Voor my , die denk dat ik uw goedheid fchaers verdien', *k Moet twy den aan de gunst die gy my thans doet zien: Zo veel vermetelheid, zo verr' door my gedreven... Verfchoon my, dat ik u niet wel geloof kan geven, Vóór proef van myn gevoel, vóór dadelyke finaak , iVly uw bekendtenis vertrouwenswaardig maak'.

ELMIRE.

Myn Hemel! uwe liefde is wel dwangzuchtig te achten; Zy brengt my , inderdaad , tot wondere gedachten. Hoe hevig zie ik u naar 't wenschgenieten Haan • Hoe heet wil uw begeerte in alles zyn voldaan! Gy geeft, als ge ééns vervolgt, geen' tyd tot adem halen.

Is 't reedlyk dat men zo éénsflags wil zegepralen? Geen' tyd te gunnen? zich maar zo te dienen van Een zwakheid die ons hart u niet verbergen kan?

TARTUFFE.

Zo gy myn liefde ziet met gunstig welbehagen, Waarom dan 't middel van verzekring afgeflagen? ELMIRE.

Uit fchroom voor uwe ziel: hoe aan uw' wensch vol. daan,

En zonder aan den toorn' des Hemels bloot te ftaan ? Gy immers dringt ons fteeds te leven naar zyn wetten.

TARTUFFE. Belet de Hemel flechts de zaken voort te zetten, Daar weet ik raad toe, dat kost my niet veej, mevrouw! Belachlyk is 't dat u de Hemel wederhou'.

ELMIRE.

Maar evenwel men doet zyn wraak ons fchriklyk wezen.

TARTUFFE. Van zulk een' dwazen fchrik kan ik u ras genezen: ö! Ik bezit de kunst die fchroom verdry ven kan. 't Is waar, de Hemel wil, doch enkel nu en dan, Dat wv in 't hart een' trek tot ons vermaak verzaken;

E 4 Doch