is toegevoegd aan uw favorieten.

De huigchelaar, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 DE HUIGCHELAAR,

En ftelde aan hem ter hand, met voorgewende zorgen, Papieren die gy had een' langen tyd geborgen Voor iem'ant die, voor ftraf van hoog verraad beducht, Zich uit dit koningryk gered heeft door de vlugt. Dus hebt gy, tegen pligt van ieder' ingezeten, 't Befchermen van verraad u onbedacht vermeten, Dit zegt men. Meer hiervan weet ik noch niet te wél; Maar toe uw kerkering gaf reeds het hof bevel; En uwe deugniet, om dit wél te doen gelukken, Komt met de dienders zelf naar uwe woning rukken.

'CLEANTES. Ziedaar hem wél verfterkt! Nu heeft de fchelm de magt Ter rooving van uw goed, waarnaar hy vurig tracht.

ORGON.

De mensch is't kwaadfte beest dat ooit ons moet doen vreezen!

VALERIUS. Het minfte tydverzuim kan u gevaarlyk wezen. Myn koets is aan de deur; ik bid u, fpoed u voort. Zie hier myn beurs: 'k heb niets dat u nigc toebehoort. Verfpillen wy geen' tyd; u ftaat het ergst te duchten; Voor uwe kwaal, mynheer, is 't middel fpocdig vlugten. Tot daar gy veilig zyt, bied ik myn' dienst u aan; Ik zal in uwe vlugt uw zyde niet ontgaan.

ORGO N.

Kan ik die edelheid van ziel u ooit beloonen?... Maar heden is 't geen tyd erkentenis te toonen. De Hemel geve eerlang, dat ik my kwyten kan Van 't geen ik ben verpligt aan zulk een' eedlen man, Vaart allen wel, en denk aan't voorfchrift uwer pligten.

CLEANTES. Men zal hier wat men kan tot uw behoud verrichten, Doch zo ge in lyden raakt, het fmart my dat ik 't zegg', Wyt dat uw vroomheid flechts, en kwalyk overleg.

Z E-