is toegevoegd aan uw favorieten.

Genees- en zedenkundige verhandeling over de hartstochten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verfchillende zijn bij verfchillende zinnen is bekend: ook ligt te bezeffen, welken de fterkften moeten zijn? De zinnen , welken 't minst fterk aandoen, komen der verftandige voorftelling nader : dan doch dezelven zijn fteeds fterker. En fchoon de verftandige genoegens, in meer dan een opzicht, hunne voorrechten hebben, boven die der zinnen: het is echter zeker, dat het zinnelijke het fterkst roere, en maklijkst gekend worde (r). Het zed 'lijk genoegen is insgelijks wederom, in meer dan een opzicht, boven dit en dat, te kiezen : maar vordert ook zijne bezondere kennis. — Ik mag hier deze refultaten niet naar verdienst ontwikkelen. Geen dezer gevoelens, en daarmede verzelde genoegens, is, op zich zelf, den mensch onvoeglijk, veel min fchadelijk, mids in allen het eigen doel der natuur behartigd. Dan in dit recht behartigen, dit waardei en, en berekenen, hier ftaat het kiezend, het be-

flisfend, oordeel op glad ijs. Het zinlijke, het

fchijnfchoon der fnelle opvatting en inbeelding, laat zich gewoonlijk in 't helfte licht, en meer van nabij zien; 't zelfde wordt door de verbeelding op velerlei wijze begunftigd. Het verftandige, het zedelijke, zal het zelfde in het volle leven gekend worden, zoo dat het hart worde aangedaan, en dadelijk werkzaam gemaakt, vordert een groteren, een verheveneren trap van opklaring , doorzicht en fnelkracht ;, en deze is hoogb* zeldzaamst.

(Y) Sulzer\l. c. I. th. p, 62. 66 folg, 73. 76 folgg.