Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

daardoor in ftaat om de aangenaamheden der din en in de natuur in derzelver oneindig vele afwisfelingen door het gezicht, den fmaak, reuk , hec gehoor en gevoel te ondervinden. Dierhalven is het matig genot van een genoegen ons niet alleen geoorloofd en betamende, maar ook voor onze gezondheid zeer heilzaam. Wanneer de krachten der ziele uitgeput zijn door een aanhoudend fluderen; wanneer de Regent en de Staatsman vele uuren onder den zwaren last der regeringszorgen doorgebragt hebben; wanneer de Ambachtsman zich moede gearbeid heeft: vinden zy allen de edelfte verkwikking in de armen eener Echtgenoote, in het wandelen, in het tuin vermaak, in de verrukkende overeenflemming van de toonen der Muzijk. Zy Worden verkwikt door het druivenfap, door uitgezogte fpyzen, die den fmaak aandoen, en het lichaam verfterken. Hunne ziel bekomt herhalingsllonden op eene wyze, die het lichaam te gelijk tot fterking dient. Zy wordt in ftaat gefield om op nieuw met vro'.ykheid en behoorlyke kracht te arbeiden en te fluderen. O mogten dit toch de vyanden der menschlyke gezelligheid, mogte het de ftrengfte Zedenleeraar recht overwegen! Mogten zy toch bedenken, dat een groot gedeelte der zalige volkomenheden, die den Mensch verficrenj wegvallen, datonsleveneene flaverny zijn, en uit ccne aaneenfchakeling van elen-

dige

Sluiten