Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

len, of hun leven willen beneemen. Het doet niets ter zaake, dat de verdrukte Onderdaanen de heerfchende Godsdienst van den Staat belyden, of eene flegts getolereerde Godsdienst; de verpligting van den Souverein blyft altyd dezelve. Hy is zynen byftand verfchuldigt aan alle de genen die onder zyne Heerfchappye zyn, zonder opzigte tot hunne Godsdienftige gevoelens. Daar uit alleen , dat zy zyne Onderdaanen zyn, hebben zy geen andere titel tot zyne befcherming noodig. Alhoewel zy tot eene Godsdienst behooren, die enkel en alleen getolereerd word , zoo zyn zy egter Burgers van den Staat, zy draagen de openbaare lasten, zv deelen mede tot het algemeen welzyn der Maatfchappye; Zy hebben danaanfpraak op de befcherming van de Regeering, onder welke zy (taan, en de Souverein is hen eene zoo kragti.ge befchermiuge, en zon een (tipt en volle Regt verfchuldigt, als aan alie de andere Leden der Maatfchappye.

liet is voor den. Souverein even eens, dat de klaagcr onderdrukt worde door het misbruik van den getolereerde Godsdienst, of door eene andere oorzaak. Onder wat voorwendzel de onderdrukking ook mag gefchieden , eene onregtvaardighcid biyft altyd eene onregtvaardigheid, welke de Souverein nimmer onverfchillig mag gedoogen. Ah een Souverein eene andere Godsdienst als de zyne in zyne Staaten toegelaaten heeft, zoo heeft iïy gewilt, dat de genen die 'er aan gehegt waren , 'er op eene minder of meerdere openbaare wyze de Oeffening van zouden verrigten, dog altyd gelykvormig aan de Wetten: maar nooit heeft hy gewilt dat die getolereerde Godsdienst eene twistappel zoude wezen onder zyne Onderdaanen, of dat zulk eene GodsdiensL aan eenigen vau de,szelfs belyders gelegendheid zoude geeven, om ongettÉaft anderen te mishandelen. Als een Burger klaagt over het ongelyk hem.door een andere aangedaan , zpo moet de Souverein terdond de zaak onderzoeken, en de daad beweezen zynde, moet

he

Sluiten